website ontwerp website bouwen
Homepage
Disclaimer
Mavileo 2014
Mavileo 2015
Mavileo 2016
email
Facebook
Flickr
Twitter
YouTube

Volg mij ook via bovenstaande social media.

Home

Disclaimer

Voorwaarden
Door deze website te bezoeken en te gebruiken verklaart u zich akkoord met de volgende voorwaarden. Kunt u niet instemmen met de voorwaarden, gebruik deze website dan niet. Deze website van Dave’s Fotografie is bestemd voor persoonlijk gebruik door particuliere consumenten.


Aansprakelijkheid
Dave’s Fotografie stelt de inhoud van deze site met grote zorgvuldigheid samen. Dave’s Fotografie geeft echter geen garanties voor de inhoud van de informatie en de actualiteit en correctheid daarvan. Dave’s Fotografie is niet aansprakelijk voor de eventueel voorkomende fouten of onjuistheden danwel voor de gevolgen van het gebruik van de aangeboden informatie. Dave’s Fotografie is niet aansprakelijk voor informatie die door derden, waaronder begrepen bezoekers, aan Dave’s Fotografie ter beschikking is gesteld voor vermelding op deze website. Dave’s Fotografie is niet aansprakelijk voor enigerlei schade ontstaan door onbeschikbaarheid of onbereikbaarheid van de website en het gebruiken van de website waaronder begrepen onjuiste gegevensverwerkingen.


Copyright
De inhoud van deze site is auteursrechterlijk beschermd. Deze rechten berusten bij Dave’s Fotografie. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Dave’s Fotografie is het niet toegestaan deze site of enig onderdeel daarvan te kopiëren.


Privacy
Indien u gegevens invoert, staat u ervoor in dat de gegevens juist zijn ingevuld. Door het invoeren van persoonlijke gegevens gaat u, als klant, ermee akkoord dat de persoonlijke gegevens worden opgeslagen in de klantenadministratie. Dave’s Fotografie neemt grote zorgvuldigheid in acht ten aanzien van de omgang met gegevens van de klant. Uw gegevens worden gebruikt om uitvoering te geven aan de overeenkomst en om desgewenst interessante en passende aanbiedingen te doen. Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt zonder uw toestemming, een en ander met inachtneming van de toepasselijke wet- en regelgeving. U heeft recht op inzage en verbetering. Vragen om inzage in of om verwijdering van uw persoonsgegevens kunt u richten aan Dave’s Fotografie.


Foto’s blijven eigendom van Dave’s Fotografie.

De wederpartij heeft enkel recht op overdracht van de eigendom als dit uitdrukkelijk is overeengekomen.

Tenzij anders is overeengekomen, heeft de wederpartij geen recht op overdracht van digitale bestanden of ander origineel opnamemateriaal, of duplicaten daarvan.

Het auteursrecht op het fotografisch werk en de foto blijft in ieder geval en ten allen tijden berusten bij Dave’s Fotografie.

Geen enkel gebruik van het fotografisch werk op welke wijze dan ook is toegestaan, zolang de wederpartij enige uitstaande factuur van Dave’s Fotografie nog niet heeft voldaan of anderszins nog niet geheel heeft voldaan aan enigerlei verplichting voortvloeiende uit welke overeenkomst met Dave’s Fotografie dan ook.

Elk gebruik van een fotografisch werk dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van Dave’s Fotografie.

Bij inbreuk komt Dave’s Fotografie, zonder overigens enig recht, waaronder begrepen het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, te verliezen, een vergoeding toe ter hoogte van tenminste driemaal de door Dave’s Fotografie gebruikelijk gehanteerde vergoeding voor een dergelijk vorm van gebruik, met een minimum van

300 Euro.


De naam Dave’s Fotografie dient duidelijk bij een gebruikt fotografisch werk te worden vermeld, of met een verwijzing naar het fotografisch werk in de publicatie te worden opgenomen.

Bij niet-nakoming van deze voorwaarde komt Dave’s Fotografie een extra vergoeding toe, zonder overigens enig recht (waaronder het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten) te verliezen, van teminste 100% van het bedrag verschuldigd aan publicatierechten.


© Op alle getoonde opnamen berust het copyright bij Dave’s Fotografie.

Verveelvuldiging en of openbaar making door middel van druk, fotokopie of op welke wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Dave’s Fotografie is een misdrijf. Bij publicatie altijd naamsvermelding verplicht.  

© Copyright 2008 - 2017